Dokumenti

KCIJSKI PLAN CESTA ŠIBENIK d.o.o. ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
Antikorupcijski program
Etički kodeks
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2017. GODINU
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2019. GODINU
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP UNFORMACIJAMA ZA 2018. GODINU
Zahtjev za pristup informacijama
Katalog informacija
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Pravilnik o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
Ceste Šibenik – ustrojstvo
Bilanca 2013
Račun dobiti i gubitka 2013
Bilanca i račun dobiti i gubitka za 2014. godinu
Pregled sklopljenih ugovora 2014
Pregled sklopljenih ugovora 2015
Opći akti
Financijski plan 2014
Financijski plan 2015
Financijski plan 2016
Donacije 2013
donacije 2014
Donacije 2015
PLAN NABAVE ZA 2014. godinu
Plan nabave za 2015 godinu
Plan nabave za 2016 godinu
Plan nabave za 2017 godinu
Financijski plan 2017
Politika i ciljevi
Pregled ugovora 2016
Godišnji financijski izvještaj 2015
Godišnje izvješće (PDF format)
Godišnje izvješće (CSV format)
Donacije 2016
PROPISI I PRAVILNICI
PLAN NABAVE ZA 2018 GODINU
FINANCIJSKI PLAN DRUŠTVA ZA 2018 GODINU
Godišnji financijski izvještaj za 2016. god
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Donacije 2017. god
Odluka o imenovanju osobe za zašitiu osobnih podataka vezano za videonadzor
Financijski plan društva za 2019
Plan nabave za 2019. godinu
Zaključci nadzornog odbora
ZAKLJUČCI SA 53. SJEDNICE N.O.
ZAKLJUČCI SA 54. SJEDNICE N.O.
ZAKLJUČCI SA 55. SJEDNICE N.O.
ZAKLJUČCI SA 56. SJEDNICE N.O.
ZAKLJUČCI SA 57. SJEDNICE N.O.
ZAKLJUČCI SA 58. SJEDNICE N.O.
Donacije 2018
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika 2018
Donacije 2019
Financijski plan 2020
Plan nabave 2020
GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika 2019 – javna objava
Financijski plan za 2021
Plan nabave za 2021.g.
Donacije 2020
IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU
AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2022. GODINE
ODLUKA O IMENOVANJU POVJERLJIVE OSOBE
GFI-POD, Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – 2020 – javna objava